Haifux, Haifa Linux Club: The FOSS Community as a Social Phenomenon

דובר:
ירון דישון (תלמיד החוג לסוציולוגיה, אונ' חיפה)
תאריך:
יום שני, 18.1.2010, 18:30
מקום:
טאוב 6

What kind of community is it? Who are its members? What are its boundaries?

מחקר זה מנסה להבין מהם התהליכים שהובילו להתכוננות קהילת הקוד הפתוח מתוך קבוצת האנשים הפעילים בפרוייקטים השונים. על אף שקהילת הקוד הפתוח נחקרה רבות מנקודת מבט טכנולוגית וארגונית, המחקר הסוציולוגי, היכול לתרום רבות להבנת התהליכים החברתיים המתרחשים במסגרת הקהילה, נמצא בחסר. על מנת לעקוב אחר תהליכים שהובילו לכינון הקהילה מצייר המחקר תמונה אודות תהליכי ההצטרפות של חברים חדשים בקהילה. בסדרה של ראיונות עם חברים בקהילת הקוד הפתוח הישראלית נמצא כי תהליך ההשתלבות בקהילה כולל רכישת ידע וערכים, סטאטוס קהילתי ותחושת שייכות. בניתוח הממצאים ובמבט על קהילת הקוד הפתוח כ'קהילת מעשה', מעלה המחקר כי בדומה לקהילות מעשה אחרות מתחומים אחרים, קהילת הקוד הפתוח התכוננה 'מעצמה', כתוצאה מהרצון של חבריה לפיתוח תוכנה והעמקת כישורים אישיים.

בחזרה לאינדקס האירועים