Skip to content (access key 's')
Logo of Technion
Logo of CS Department


סמב"ה - סטודנטים מצטיינים במדעי המחשב

 

כללי

במסגרת עידוד המצויינות, הפקולטה מקיימת תוכנית מצטיינים פקולטית (סמב"ה) התומכת במלגות חד פעמיות לסטודנטים מצטיינים בלימודי הסמכה. התוכנית מיועדת לכלל הסטודנטים הרשומים בפקולטה, בכל המסלולים, כולל המסלולים המשותפים עם פקולטות אחרות. קריטריון הבחירה הינו מצויינות בלימודי התואר.

 

שייכות לתוכנית

בכדי להשתייך לתוכנית על הסטודנט לעמוד בתנאים הבאים (המתעדכנים מעת לעת):

  • רישום כסטודנט בפועל בפקולטה למדעי המחשב

  • יתרה של לפחות סמסטר אחד כסטודנט רשום בפקולטה למדעי המחשב

  • צבירה של לפחות 60 נקודות זכות

 

מגבלות

  • הסטודנט לא קיבל בעבר מלגה מטעם תכנית סמב"ה

  • הסטודנט לא מקבל מלגה טכניונית נוספת, ובפרט אינו שייך לתוכנית מצויינים טכניונית או פקולטית

 

טקס חלוקת מלגות ותעודות הצטיינות

מלגות ותעודות הצטיינות מוענקות בטקס המתקיים פעם בשנה, לקראת סיום השנה האקדמית, בנוכחות תורמי המלגות. מקבלי המלגות מצופים להשתתף בטקס.