Skip to content (access key 's')
Logo of Technion
Logo of CS Department
Events

Events

Pixel Club Seminar:
נחילים – מעולם הטבע לעולם ההנדסה – מה ניתן ללמוד מהטבע
event speaker icon
Arik Yavnai
event date icon
Tuesday, 4.5.2010, 11:30
event location icon
EE Meyer Building 1061
חקירה והתבוננות בעולם הטבע חוללה תובנות רבות בקרב החוקרים. נחילים בטבע, כמו גם בעלי חיים החיים בקבוצות שיתופיות, מציגים יכולות מרשימות בהשגת יעדים קבוצתיים, גם אם יכולות הפרטים בקהילה מוגבלות למדי.

התמודדות עם בעיות מורכבות מדרבנת את החיפוש אחר פתרונות הכרוכים בהפעלה של מערכים הנדסיים מרובי כלים – "נחילים הנדסיים". מטרתם היא השגת יעדים משותפים תוך התמודדות עם סביבות לא מוכרות, אי-וודאויות, דינמיקה של אירועים, והפתעות תרחיש.

ההרצאה תציג תובנות מהטבע, את המוטיבציה לפיתוח מערכות הנדסיות מרובות כלים, וסוגיות שונות הכרוכות בתהליכי התכן והמימוש של מערכות כאלו
[Back to the index of events]