תוצאות משאל המרצה - סמסטר חורף תשע"א

236334 - מבוא לרשתות מחשבים המקצוע:
איתי דברן שם המרצה :


58 מספר סטודנטים רשומים:
33 מספר סטודנטים שענו למשאל:
30 מספר סטודנטים שמשתתפים בהערכה:

0% - 25% 26% - 70% 71% - 100% נוכחות
3 2 28 באיזה אחוז מההרצאות היית נוכח/ת?


ממוצע לא
ענו
לא
יכול
להעריך
מועטה
מאד
-1-
מועטה

-2-
בינונית

-3-
רבה

-4-
רבה
מאד
-5-
הערכת המרצה
4.57 0 0 0 0 2 9 19 מוכנות - באיזו מידה המרצה היה/הייתה מוכן/ה לשיעורים? .1
4.23 0 0 0 1 6 8 15 סדר/ארגון - באיזו מידה החומר הוצג ע"י המרצה בצורה מאורגנת? .2
4.20 0 0 0 2 5 8 15 בהירות - באיזו מידה היו ההסברים של המרצה ברורים? .3
4.13 0 0 0 3 4 9 14 עניין - באיזו מידה המרצה לימד/ה בצורה מעניינת? .4
4.53 0 0 0 0 3 8 19 אווירה - באיזו מידה המרצה גילה/גילתה יחס נאות לסטודנטים? .5
4.00 0 0 0 2 9 6 13 למידה פעילה - באיזו מידה המרצה השיג/ה מעורבות של הסטודנטים?
(לדוגמא: הציג/ה שאלות, עודד/ה שאלות של הסטודנטים וכד')
.6
4.30 0 0 0 1 4 10 15 הערכה כללית - הערכה כללית לרמת ההוראה של המרצה? .7
ציון מרצה כללי: 4.28


ממוצע לא
ענו
לא
יכול
להעריך
מועטה
מאד
-1-
מועטה

-2-
בינונית

-3-
רבה

-4-
רבה
מאד
-5-
הערכת הקורס
4.34 1 0 0 0 4 11 14 באיזו מידה המרצה הראה/הראתה את הרלבנטיות של מה שלימד/ה?
(לקורס/לתחום לימודיך בטכניון/לעיסוקיך האפשריים בעתיד)
.1
4.46 1 1 0 0 4 7 17 באיזו מידה היה תיאום בין ההרצאות לבין שיעורי התרגול? .2
4.10 1 0 1 0 6 10 12 באיזו מידה תרמו עבודות הבית ללמידה בקורס? .3
4.00 1 0 2 1 3 12 11 באיזו מידה שיעורי התרגול עזרו להבנת החומר בהרצאות? .4
3.57 1 1 2 3 8 7 8 באיזו מידה הוחזרו עבודות הבית עם משוב ראוי? .5
3.83 1 0 0 0 9 16 4 דרגו את רמת הקושי של הקורס. .6


0-3 3-6 6-9 9-12 12-15 15+  
1 7 6 9 6 0 כמה שעות שבועיות את/ה מקדיש/ה ללמידה בקורס זה?
(עבודות בית,הכנה לשיעור)
.7


פירוט תשובות הסטודנטים