האם יש תמיכה כספית בנסיעות לכנסים?

כן. כרגע יש תמיכה הן מהפקולטה והן מבית-הספר לתארים מתקדמים.

תמיכת בית-הספר לתארים מתקדמים

פרטים על נוהל תמיכת בית-הספר והקריטריונים לתמיכה כספית בנסיעות נמצאים באתר בית הספר, והם משתנים מעת לעת. בפרט שימו לב שהגשת הבקשות נעשית מראש בארבעה תאריכים קבועים בשנה - לא לפספס! כמו כן שימו לב שהמדד העיקרי לבחינת הבקשה הינו ההצטיינות האקדמית ולכן למכתבו של המנחה המצורף לבקשה חשיבות רבה מאוד.

יש לצרף לבקשה התחייבות מהפקולטה ו/או מהמנחה לתשלום סכום זהה. אי לכך, המבקשים השתתפות מבית-הספר נדרשים לפנות מראש לפקולטה ולמנחה .

תמיכת הפקולטה

התמיכה בסכום של $400 ($300 מהפקולטה ועוד $100 ממענק מיוחד בסכום מוגבל מחוג ידידי הפקולטה), ומותנית בהצגת מאמר עליו עבד הסטודנט במסגרת השתלמותו, בכנס חשוב בתחום.

נא להגיש את הטפסים בצירוף מכתב מהמנחה המסביר את חשיבות הכנס. הגשת הטפסים לפחות כחודש לפני הנסיעה תאפשר קבלת התמיכה לפני הנסיעה. לא יתקבלו בקשות לאחר הנסיעה!

את הבקשה יש להעביר באמצעות לימור גינדין, שתוכל גם להסביר ולייעץ.

הערות:

  1. ההשתתפות מטעם הפקולטה ניתנת למלגאים ולמשתלמים חיצוניים כאחד (כולל מלגאים שסיימו את מלגתם), לכל היותר לנסיעה אחת כל שנה. סטודנטים חיצוניים מקבלים רק $200.

  2. לא תינתן השתתפות לכנסים שיתקיימו יותר מששה חודשים אחרי בחינת הסיום.

  3. משתלמים המקבלים השתתפות בנסיעה ממקורות אחרים של הפקולטה (כגון פרסים) או שלזכותם האפשרות להשתתפות כזו, יקבלו תמיכה מוקטנת.

  4. טפסים ניתן למצוא בדף הטפסים.

  5. נוהלי התמיכה והסכומים ניתנים לשינוי ללא הודעה מראש.

  6. כתובת המחבר במאמר צריכה להיות הפקולטה למדעי המחשב בטכניון.

אישורי נסיעה

שימו לב שכל נסיעה של מלגאים לחו"ל, כולל נסיעות לחופשה ונסיעות ללא השתתפות טכניונית, דורשות אישור נסיעה. יש להחתים את המנחה ואחריו את מרכזת ההוראה בפקולטה. מרכזת לימודי תארים מתקדמים בפקולטה תחתום בשם סגן הדיקן לתארים מתקדמים רק אחרי חתימת המנחה ומרכזת ההוראה. לאחר מכן יש להעביר את הטופס החתום לאישור בית-הספר לתארים מתקדמים.

מידע נוסף ניתן למצוא בדף נוהל נסיעות למשתלמים.