הנחיות לפני נסיעה להשתלמות בחו"ל

יש לקרוא את נוהל הנסיעות ולפעול על פי ההנחיות.

מלגאים נדרשים למלא טופס היעדרות מלגאים, להחתים את מי שנדרש ולשלוח את הטופס אל מדור מלגות:
GradScholarshipstechnion.ac.il.
הטופס יחזור חתום על-ידי דיקן בית הספר לתארים מתקדמים.

בנוסף יש למלא טופס בקשה לאישור נסיעה לחו"ל, ולרשום את מקורות המימון לנסיעה.
על טופס זה יש להחתים את המנחה על חלקו במימון.
לתשומת לבכם,גם הפקולטה משתתפת בהוצאות נסיעה במידה שמדובר על הצגת מאמר או פוסטר.
עבור משתלמים פנימיים, הפקולטה תממן 400$ להצגת מאמר ו-200$ להצגת פוסטר
עבור משתלמים חיצוניים, הפקולטה תממן 200$ להצגת מאמר ו-100$ להצגת פוסטר.

השתתפות הפקולטה היא אחת לשנה.
יש לציין גם את השתתפות הפקולטה על גבי הטופס.
לטופסי הבקשה יש לצרף:
מכתב מהמנחה התומך בנסיעה
ועמוד ראשון של המאמר אותו תציגו
הזמנה לכנס

דוקטורנטים יכולים גם לממש כספים מקרן קשרי המדע שלהם.
אם זכיתם במלגה המקנה השתתפות בנסיעה, אנא מלאו את הטופס המתאים מבין הטפסים הזמינים באתר בית הספר.

ניתן גם לבקש את השתתפות בית הספר בנסיעה באמצעות טופס בקשה, טופס זה יש להגיש לאחר שקיבלתם אישור לנסיעה מלשכת מנל"מ (כלומר בדיעבד).

מידע נוסף זמין עבורכם באתר בית הספר.

יש להגיש את כל המסמכים רכזת תארים מתקדמים בפקולטה כחודש לפני מועד הנסיעה.