איך עוברים למסלול ישיר לדוקטורט?

משתלמים מצטיינים למגיסטר יכולים לעבור למסלול ישיר לדוקטורט אם הם עומדים בדרישות בית-הספר לתארים מתקדמים (ובפרט ציון ממוצע 90 ומעלה), נושא המחקר שלהם מתאים לדוקטורט, הם התקדמו במחקר במידה רבה המצדיקה מעבר למסלול הישיר (למשל מאמריהם התפרסמו בכנסים או בעיתונים), והמנחה מסכים.

לצורך בדיקת האפשרות למעבר למסלול הישיר, יש לפנות למנחה.

משהוחלט להגיש מועמדות, ונבחרו הממליצים, יש לקיים סמינר מיוחד, בהשתתפות הממליצים.

בהסכמת המנחה, יש להגיש בקשת מעבר למסלול הישיר, הנדונה כקבלה לדוקטורט. מתקיימים שלושה מועדי הגשה בשנה (משותפים לדוקטורט ולישיר לדוקטורט), כפי שיתפרסם מעת לעת.

בקשת המעבר

בקשת המעבר תכלול:

 1. טופס ריכוז פרטים למועמדות לדוקטורט וישיר לדוקטורט.

 2. מכתב קצר עם פרטי המועמד, ובקשתו למעבר למסלול הישיר.

 3. הצעת מחקר חדשה, המתארת את המחקר שכבר נעשה, את המתוכנן למסלול הישיר, והמתאימה לדוקטורט.

 4. הסבר על המחקר ומדוע מתאים לישיר לדוקטורט (במסגרת הצעת המחקר, או כמסמך נפרד).

 5. שני טפסי הערכה למועמד לתואר דוקטור למילוי בידי שני ממליצים (באנגלית לממליצים בחו"ל) - יישלחו ישירות למרכזת תארים מתקדמים.

 6. שני מכתבי המלצה משני ממליצים - יישלחו ישירות למרכזת תארים מתקדמים (מומלץ שאחד מהם יהיה המנחה, והשני חבר סגל (לא בהכרח בטכניון) או חוקר בכיר אחר המכיר את עבודת המחקר).

 7. במידה שטרם התקבלו מאמרים לפרסום אך יש מאמר שנשלח או הוכן למשלוח, יש צורך בשלושה מכתבי המלצה, ועליהם להתייחס למאמר שטרם פורסם, רמתו, ודעת הכותב על אפשרות קבלתו לפרסום.

 8. קורות חיים ורשימת פרסומים (מומלץ לצרף גם את המאמרים).

 9. תדפיסי ציונים של תואר ראשון ושני.

 10. אישור על ביצוע הסמינר.

את הבקשה יש למסור למרכזת תארים מתקדמים.

פרטים נוספים

 • פרטים נוספים על בקשת המעבר ניתן לקבל אצל מרכזת תארים מתקדמים.

 • ועדת תארים מתקדמים תדון בבקשה יחד עם בקשות הקבלה לדוקטורט. אישור סופי יתקבל מבית-הספר לתארים מתקדמים.

 • את הסמינר המיוחד יש לפרסם בתפוצה פקולטית כמו של סמינר למגיסטר או דוקטורט, וכן להפיץ הפרסום לממליצים.

 • בדרך-כלל יש להגיש הבקשה תוך 3-4 סמסטרים מאישור נושא המחקר (לגבי משתלמים פנימיים), ועד 5 סמסטרים (לגבי משתלמים חיצוניים).

 • אין צורך לקנות מעטפת רישום לדוקטורט! הגשת הבקשה למעבר למסלול הישיר נעשית ישירות בפקולטה.