פרסום מקצועות שיינתנו בסמסטר הקרוב

מקצועות פקולטיים

מקצועות פקולטיים שיינתנו בסמסטר הנוכחי או הקרוב והסילבוסים שלהם מתפרסמים באתר הפקולטה, ולעתים גם על לוחות המודעות.

מקצועות הניתנים בפקולטות אחרות

מרצים מפקולטות אחרות המבקשים לפרסם את המקצוע שלהם על לוח המודעות עבור תלמידי תארים מתקדמים, יכולים לפנות למרכזות תארים מתקדמים בפקולטה. לא יופצו הודעות למשתלמים בדוא"ל על מקצועות כאלה. פרסום המקצוע אינו מחייב את סגן הדיקן לתארים מתקדמים לאשר רישום למקצועות שפורסמו.