הטכניון הפקולטה למדעי המחשב                                07 אפריל 2009

 

מלגות מצוינות סמסטר אביב תשס"ט

 

על פי המסורת, גם הסמסטר הפקולטה תעניק מלגות מצוינות למלגאים מצטיינים.   כדי לאפשר לנו להעניק את המלגות למלגאים המצטיינים ביותר, אנו מבקשים שמלגאים העומדים בקריטריונים יגישו את מועמדותם על פי המצוין בהמשך.

מטרות

עידוד משתלמים למצוינות אקדמית ומחקרית.

המלגה

מלגת מצוינות בת מנה אחת הנוספת למלגה הקיימת במשך סמסטר אחד (חמישה חודשים) קבלת מלגת המצוינות תצוין בתדפיס הסטודנט.

זכאות

הזכאות מותנית בעמידה בתנאים הבאים:

1.      משתלם סיים לפחות 50% מנקודות הדרישה למקצועות, על פי הרשום בתדפיס.

2.      ציון ממוצע 82 לפחות)  תינתן עדיפות לציונים גבוהים יותר).

3.      פרסום מאמר (שהתקבל) לכנס או עיתון יוקרתיים במהלך השנה הקודמת לסמסטר הנוכחי )מפברואר 2008 עד מרץ 2009 ).

4.      ציון מחקר טוב מאד ומעלה:  למגיסטרנטים בסמסטר האחרון, לדוקטורנטים בשני הסמסטרים האחרונים.

ישקלו גם הצטיינויות יוצאות דופן שאינן עומדות בתנאים הללו, על פי שיקולי הועדה, ובאישור ביה"ס ללימודי מוסמכים.  הזכאות מותנית בקבלת מלגה בכל חמשת חודשי הסמסטר.

העמדה ותאריך הגשה

כל מלגאי המעוניין להעמיד מועמדותו ועומד בתנאים.

יש למלא טופס מועמדות לפרסים, לצרף קורות חיים ורשימת פרסומים, תדפיס מהאינטרנט וצילום המאמרים, ולמסור לירדנה.

על המנחה לכתוב המלצה, אותה ימסור ישירות לירדנה.

במידה שהמועמד זכה בעבר במלגת מצוינות, יש להתייחס להתקדמות מאז הזכייה הקודמת, הן בטפסים, והן בהמלצה של המנחה.

הסמסטר ההגשה עד ה - 30.4.2009

מכסה ובחירה

הסמסטר יוענקו עד 4 מלגות מצוינות לדוקטורנטים ועד 4 למגיסטרנטים.