Is there support for travelling to conferences?

כן. כרגע יש תמיכה הן מהפקולטה והן מביה"ס ללימודי מוסמכים.

תמיכת ביה"ס ללימודי מוסמכים

פרטים על נוהל תמיכת ביה"ס והקריטריונים לתמיכה כספית בנסיעות נמצאים באתר בית הספר (http://www.graduate.technion.ac.il/heb/Abroad/Conferences.html), ומשתנים מעת לעת. בפרט שימו לב שהגשת הבקשות נעשית מראש בארבעה תאריכים קבועים בשנה - לא לפספס! כמו כן שימו לב שהמדד העיקרי לבחינת הבקשה הינו ההצטיינות האקדמית ולכן למכתבו של המנחה המצורף לבקשה חשיבות רבה מאוד.

יש לצרף לבקשה התחיבות מהפקולטה ו/או מהמנחה לתשלום סכום זהה - אי לכך, המבקשים השתתפות מביה"ס נדרשים לפנות לפקולטה ולמנחה מראש.

תמיכת הפקולטה

התמיכה בסכום של $400 ($300 מהפקולטה ועוד $100 ממענק מיוחד בסכום מוגבל מחוג ידידי הפקולטה), ומותנית בהצגת מאמר עליו עבד במסגרת השתלמותו, בכנס חשוב בתחום.

נא להגיש את הטפסים בלווית מכתב מהמנחה המסביר את חשיבות הכנס. הגשת הטפסים לפחות כחודש לפני הנסיעה תאפשר קבלת התמיכה לפני הנסיעה. לא יתקבלו בקשות לאחר הנסיעה!

את הבקשה יש להעביר דרך מזכירת הדיקן, שתוכל גם להסביר ולייעץ.

הערות:

  1. ההשתתפות הפקולטית ניתנת למלגאים ולמשתלמים חיצוניים כאחד (כולל מלגאים שסיימו את מלגתם), לכל היותר לנסיעה אחת כל שנה. חיצוניים מקבלים רק $200.
  2. לא תנתן השתתפות לכנסים שיתקימו יותר מששה חודשים אחרי בחינת הסיום.
  3. משתלמים המקבלים השתתפות בנסיעה ממקורות אחרים של הפקולטה (כגון פרסים) או שלזכותם האפשרות להשתתפות כזו, יקבלו תמיכה מוקטנת.
  4. טפסים ניתן למצא בדף הטפסים.
  5. נהלי התמיכה והסכומים ניתנים לשינוי ללא הודעה מראש.
  6. הסכומים הנ"ל לכנסים שיתקיימו אחרי 1/4/2008.
  7. כתובת המחבר במאמר צריכה להיות הפקולטה למדעי המחשב בטכניון.

אישורי נסיעה

שימו לב שכל נסיעה של מלגאים לחו"ל, כולל נסיעות לחופשה ונסיעות ללא השתתפות טכניונית דורשות אישור נסיעה. יש להחתים את המנחה ואחריו את מיקה. ירדנה תחתום בשם המרכז רק אחרי חתימת המנחה ומיקה. לאחר מכן יש להעביר את הטופס החתום לאישור ביה"ס ללימודי מוסמכים.