How to Enroll to graduate studies?

מהם תנאי הקבלה?

ראה קטלוג לימודי מוסמכים הפקולטי. ניתן לקבל עותק מודפס במזכירות (אצל ירדנה), או להורידו כקובץ PDF מאתר הפקולטה. שימו לב שהקבלה בפועל נקבעת פרטנית לכל מועמד, על פי שיקולי ועדת הקבלה, ושספי הקבלה עשויים להשתנות.

איך נרשמים לתואר מגיסטר?

להרשמה יש למלא טפסי הרשמה טכניוניים. ההרשמה לסמסטר חורף מתקיימת באפריל, וההרשמה לסמסטר אביב מתקיימת בנובמבר (סטודנטים מצטיינים במיוחד יכולים להרשם בהרשמה מאוחרת באישור מיוחד, לפרטים נא לפנות למזכירות).

ראו גם בדף 'רישום` באתר בית הספר ללימודי מוסמכים. לקבלת פרטים נוספים נא לפנות למזכירות. אפשר (ומומלץ) לבוא לשעות הקבלה של סגן דיקן ללימודי מוסמכים.

פרטים נוספים על תנאי הקבלה ומסלולי הקבלה לפקולטה נמצאים בקטלוג לימודי מוסמכים של הפקולטה.

האם יש הבדל בקבלה בתלות במסלול/פקולטה בה למדתי? אפשר לפרט קצת יותר?

הקבלה מתבססת בעיקר על יכולתו של המועמד ללמוד ולבצע מחקר לתואר שני, ומתבססת בין השאר על ציוני תואר ראשון, ראיון קבלה, ועוד.

 1. אין הבדל בקבלה של בוגרי הנדסת מחשבים (ומסלולים משותפים אחרים של מדעי המחשב) על פי פקולטת אם - לא משנה אם הסטודנט סיים תאר ראשון דרך חשמל או דרך מדעי המחשב.
 2. כל תואר במדעי המחשב שנלמד בפקולטה למדעי המחשב באוניברסיטאות בארץ (חוג ראשי באוניברסיטאות אחרות או מסלול משותף של מדעי המחשב ופקולטה אחרת בטכניון) לא ידרוש השלמות.
 3. התכנית לבוגרי תלת שנתי דורשת 36 נקודות לימוד, והתכנית לבוגרי ארבע שנתי דורשת 18 נקודות.
 4. יש שני קורסי חובה. פטור מהם כל מי שלמד אותם בתואר ראשון.
 5. סף הקבלה אחיד לכל המסלולים של הפקולטה (כולל המשותפים עם פקולטות אחרות, בלי תלות בפקולטת האם של הסטודנט, אך יש לשים לב שציוני תואר ראשון אינם הקריטריון היחיד).
 6. שיפורי ציון הנעשים תוך חזרה על קורס שנלמד בעבר לא בהכרח ילקחו בחשבון לצורך הקבלה (ומספר "כוכביות" גדול בתדפיס עלול להשפיע לרעה בתהליך הקבלה).
 7. מקצועות מתמטיים משופרים, כפי המורשה בקטלוג התואר הראשון, ילקחו בחשבון בתהליך הקבלה.
 8. קיים מתאם משמעותי בין ממוצע התואר הראשון להצלחה בתואר שני. אי לכך קל יותר להתקבל, וקל יותר למצוא מנחה, לבעלי ציונים גבוהים במיוחד. לכאלה, עשויה להנתן גם מלגה משופרת.
 9. קיים מתאם משמעותי בין פנימיות להצלחה בתאר השני. לכן, דרישות הקבלה למשתלמים חיצוניים (כלומר העובדים בחוץ) גבוהות יותר.

איך נרשמים לדוקטורט?

מועדי ההרשמה מפורטים ב-http://www.cs.technion.ac.il/he/graduate/.

להרשמה יש למלא טפסי הרשמה טכניוניים. לצורך הרשמה לדוקטורט יש למצוא מנחה מראש. עם ההרשמה, יש להגיש לירדנה

 1. טופס ריכוז פרטים למועמדות לדוקטורט וישיר לדוקטורט (מדף הטפסים)
 2. קורות חיים
 3. רשימת פרסומים (מומלץ לצרף גם את המאמרים)
 4. כותרת נושא המחקר והצעת מחקר קצרה. על פי המלצת המנחה המיועד, תישקל גם קבלה של מועמדים בעלי נושא מחקר כללי אשר עדיין לא התגבש לכדי הצעת מחקר מפורטת. במקרים אלו יש לצרף לבקשת הקבלה כותרת לנושא המחקר ופסקה לא מחייבת המתארת כיוונים אפשריים למחקר.
 5. טופס הצעת מחקר חתום על ידי המנחה (מדף הטפסים)
 6. תדפיסי ציונים של תואר ראשון ושני
 7. שלושה טפסי הערכה למועמד לתואר דוקטור (פקולטיים) ממולאים על ידי ממליצים (מדף הטפסים) - ישלחו ישירות לירדנה
 8. שני מכתבי המלצה מממליצים - ישלחו ישירות לירדנה (מומלץ מהמנחה למגיסטר והמנחה המיועד לדוקטורט)
 9. טפסי המלצה טכניוניים ממולאים על ידי ממליצים - ישלחו ישירות לירדנה
ראו גם בדף 'רישום` באתר בית הספר ללימודי מוסמכים. לקבלת פרטים נוספים נא לפנות למזכירות.

פרטים נוספים על תנאי הקבלה ומסלולי הקבלה לפקולטה נמצאים בקטלוג לימודי מוסמכים של הפקולטה.

יום פתוח

הפקולטה מקיימת ימים פתוחים לקראת רישום לתארים שני ושלישי. פרטים על היום הפתוח הקרוב נמצאים כאן.

טפסי ונוהל רישום

מעתה ניתן להוריד טפסי ההרשמה מהאינטרנט. מידע נוסף ניתן למצוא באתר בית הספר ללימודי מוסמכים.

אין צורך למלא טופס בקשה לקבלת מלגה - המלגה תנתן למשתלמים פנימיים גם ללא מילוי הטופס.

תארי דוקטורט משותפים לטכניון ולאוניברסיטאות אחרות

הטכניון תומך בתכניות משותפות של הנחיה לדוקטורט בשיתוף עם אוניברסיטאות אחרות, כולל בחו"ל. האישור הוא פרטני, לכל מקרה נחתם הסכם מיוחד. פרטים במזכירויות.