What is a Research Proposal?

הצעת מחקר למגיסטר

הגשת הצעת מחקר למגיסטר נועדה לאשר את נושא המחקר של הסטודנט ואת מינוי המנחה. בוגרי תואר ראשון ארבע שנתי נדרשים בדר"כ להגישה תוך שני סמסטרים מתחילת הלימודים, ובוגרי תואר ראשון תלת שנתי נדרשים להגישה תוך שלשה סמסטרים. יתכנו מקרים בהם הצעת המחקר מוגשת כחלק מתהליך ההרשמה.

מומלץ שמשתלמים שהתקבלו ללמודי מגיסטר ינצלו את חובות לימוד הקורסים בסמסטר הראשון ללמודיהם להרחבת אופקיהם ולבחינת התענינותם בנושאים אפשריים למחקר (ושימשיכו בכך כל עוד לא הגישו הצעת מחקר). במקביל כדאי ליצור קשר עם מנחים אפשריים לבחינת דרישותיהם, ולקבלת מידע על נושאי מחקר אפשריים (תוכלו למצוא את רשימת חברי הסגל ונושאי המחקר באתר הפקולטה ובדף לימודי מוסמכים).

שימו לב: לא כדאי לדחות את תחילת חיפוש המנחה לסוף פרק הזמן המוקצב, היות שתהליך ההסכמה על ההנחיה, וכן כתיבת הצעת המחקר, עשויים לקחת מספר חודשים. על המנחה להיות חבר סגל בפקולטה למדעי המחשב (במקרים יוצאי דופן במיוחד ניתן להתיעץ מראש עם המרכז).

על הצעת המחקר לכלול:

  1. שם נושא המחקר (בעברית ובאנגלית);
  2. הקדמה המתארת את הרקע המדעי, הספרות, ועבודות דומות;
  3. מטרות העבודה ופרוט השאלות עליהן תנסה העבודה לענות (למשל, השערות שיבדקו, תכניות שיכתבו, וכו'), ציון הענין בעבודה וחשיבות ביצועה;
  4. פרוט תוצאות חלקיות, במידה שכבר הושגו;
  5. האמצעים: מחשב, תכניות, שפות וכו' (בפרויקט), או טכניקות ואלגוריתמים (במחקר);
  6. ביבליוגרפיה.
  7. יש לפרט כך שקורא שאינו מבין דבר בתחום המחקר עדיין יוכל להבין במה עוסק התחום ומה אתה מתכוון לחקור.
  8. אורך ההצעה הוא לפחות שני עמודים ועד כ-10 עמודים, בהתאם לשיקול דעתו של המנחה.
  9. יש לצרף על דף נפרד את שם נושא המחקר בעברית ובאנגלית.
  10. רוב המנחים דורשים שהצעת המחקר תכתב ב-LaTeX באנגלית.
בנוסף, יש לצרף טופס הצעת נושא מחקר (מדף הטפסים).

יש לשלוח בדואל לירדנה עותק אלקטרוני של הצעת המחקר (בקובץ PDF), בנוסף להגשה ידנית של העותק המודפס ושל טופס הצעת נושא מחקר.

במידה שאחד המנחים המיועדים אינו חבר סגל בפקולטה, יש לבקש ממנו לשלוח קורות חיים כקובץ PDF לירדנה.

הצעת מחקר לדוקטורט

נושא מחקר לדוקטורט מוגש כחלק מבקשת הקבלה לדוקטורט. מומלץ לצרף לבקשת הקבלה לדוקטורט הצעת מחקר קצרה בהיקף של 1-5 עמודים בעלת מבנה דומה למבנה הצעת מחקר למגיסטר. על פי המלצת המנחה המיועד, תישקל גם קבלה של מועמדים בעלי נושא מחקר כללי אשר עדיין לא התגבש לכדי הצעת מחקר מפורטת. במקרים אלו יש לצרף לבקשת הקבלה כותרת לנושא המחקר ופסקה לא מחייבת המתארת כיוונים אפשריים למחקר.