How to Submit Candidacy for Fellowships and Prizes?

מידי פעם בפעם מתפרסם מידע על פרסים ומלגות, להם משתלמים יכולים להגיש מועמדות.

המידע מופץ במספר דרכים, בהתאם לתוכנו, בדרך כלל בדאר אלקטרוני. לעיתים הוא מופץ ישירות למשתלמים על ידי בית הספר ללמודי מוסמכים, בעוד במקרים אחרים הוא מופץ על יד הפקולטה לתפוצת חברי הסגל ו/או המשתלמים. בכל מקרה בו הוא מופץ על ידי מרכז למודי מוסמכים, הקול הקורא נוסף לרשימת המלגות והפרסים בנמצאת בדף למודי מוסמכים.

המעונינים להגיש מועמדות נדרשים להכין את כל החומר הנדרש בקול הקורא, בתוספת הטופס הפקולטי למועמדות לפרסים. את החומר יש להגיש לירדנה, אלא אם כן נדרש אחרת בקול הקורא. במידה שנדרשות המלצות (שתיים או יותר) - יש לצרף המלצות של המנחה/מנחים ולפחות אחת שאינה של המנחים, גם אם התוצאה היא יותר המלצות מהנדרש בקול הקורא.

שימו לב שתאריך ההגשה הפקולטי (לירדנה) הוא בדרך כלל כשבוע לפני תאריך ההגשה הנזכר בקול הקורא.