Fellowships for internal students

ככלל הפקולטה מעדיפה משתלמים פנימיים - המקבלים מלגה ומתרגלים, שוהים כל זמנם בפקולטה, מקבלים משרד עם מחשב, וכו'. משתלמים אלה מקבלים 5 מנות מלגה. הערך הכספי של מנת מלגה משתנה בהתאם לתואר הנלמד. כמו כן ערך המלגה מוגדל בעת אישור הצעת המחקר/מעבר בחינת המועמדות.

במגיסטר משתלמים פנימיים מקבלים 5 מנות מלגה. משך המלגה הוא 24 חודשים לבוגרי תואר ראשון ארבע שנתי ו-27 חודשים לבוגרי תואר תלת שנתי. בדוקטורט מקבלים 5 מנות מלגה גם כן, אך ערך כל מנה גבוה יותר. משך המלגה לדוקטורט הוא 42 חודשים (ניתן להאריך ל-48 חודשים באישור המרכז - לשם כך יש לפנות לירדנה לקראת סיום 42 החודשים). העוברים למסלול הישיר לדוקטורט יקבלו 5 מנות לאחר הגשת התיאור התמציתי או המבחן. משך המלגה במסלול הישיר לדוקטורט הוא 60 חודשים (לסטודנטים שעברו למסלול הישיר לפני 10.2009 משך המלגה הוא 54 חודשים וניתן להאריך ל-60 חודשים באישור המרכז - לשם כך יש לפנות לירדנה לקראת סיום 54 החודשים). משך זה כולל את משך המלגה שניתנה למגיסטר. במקרים שלמנחה יש מענקי מחקר מתאימים, הוא עשוי להוסיף מנת מלגה נוספת.

הערך הכספי של מנת מלגה מפורט ב-http://www.graduate.technion.ac.il/heb/Milgot/MilgotGeneral.html.

מנת מלגת הצטיינות נוספת ניתנת למצטיני תואר ראשון בסמסטר הראשון ללימודי התואר השני (ראה http://www.graduate.technion.ac.il/heb/Milgot/MilgotExcellent.html) על ידי בית הספר ללימודי מוסמכים. וקיימות גם מנות מצויינות פקולטיות למצטיינים במחקר.

בתקופת קבלת המלגה חל איסור על עבודה אחרת (פרט לתרגול). לפרטים על משך מלגה והגדרת מנות מלגה ראה http://www.graduate.technion.ac.il/heb/Milgot/MilgotFundDuration.html.

משתלם שעדיין מגיעה לו מלגה אחרי שהגיש התיזה, ממשיך לקבל מלגה עד 30 יום אחרי המבחן (סכום המלגה נספר בימים מהמבחן), או עד תאריך הגשת הגרסה הסופית, המוקדם מביניהם.

מלגות מילואים

מלגאי המסיים מלגותיו ושהה במילואים במהלך תקופת מילגאותו, יכול לפנות לביה"ס ללימודי מוסמכים לקבלת הארכה למילגה. יש להביא אישורי מילואים. תקופת הארכת המלגה תתבסס על המספר הכולל של ימי המילואים. במידה שהמנחה תורם חודשי מלגה למשתלם מעבר לתרומת הפקולטה, מומלץ שתרומתו תנתן לפני בקשת ההארכה על חשבון מילואים.

מלגות לידה

מלגאית היוצאת לחופשת לידה מקבלת הארכה בת שלושה חודשים למלגה. יש לפנות על פי נוהל מלגת יולדות מתאריך 24/5/2006 (ראי ב-http://www.cs.technion.ac.il/he/graduate/etc/circulars/).