What is a M.Sc. or Ph.D. Exam?

בסוף ההשתלמות לקראת תואר מגיסטר או דוקטורט (עם תיזה) נערכת בחינה סופית. לפני הבוחנים מונח החיבור שכתב המשתלם (תיזת המגיסטר או תיזת הדוקטורט), שמתמצת את הישגיו במהלך השתלמותו.

הבחינה

במהלך הבחינה מציג בדר"כ הנבחן בקצרה פן כלשהו של עבודתו (כ-15-25 דקות), והבוחנים דנים עימו על תוצאותיות ושואלים שאלות. אם ההצגה משתמשת בשקפים, יש להכין עותק מודפס לבוחנים ולתת להם בתחילת הבחינה. בסוף הבחינה נקבע האם המשתלם מקבל את התואר, ואם עליו לבצע תיקונים כלשהם בחיבור. בבחינות מגיסטר גם נקבע ציון הבחינה.

הגשת החיבור

על החיבור לכלול תקציר, מבוא רחב על נושא המחקר וידע קיים בתחום, פירוט תרומותיו של המשתלם, וביבליוגרפיה. כמו כן יש לכלול תקציר בשפה שניה: עברית אם החיבור נכתב באנגלית, ואנגלית אם נכתב בעברית. את החיבור יש להגיש לבית הספר ללמודי מוסמכים. ההגשה מתאפשרת רק אם כבר אושרה רשימת הבוחנים, המשתלם סיים את כל חובותיו, קבל ציון בכל המקצועות שלמד, עם ממוצע 75 ומעלה (כולל כל מקצועות החובה ומקצועות מרשימת הקבוצות, אם נדרש בהם), וכן נתן את ההרצאה הסמינריונית לפחות שבועיים קודם (ועד שנה קודם).

הוראות בית הספר ללימודי מוסמכים להגשת החיבור נמצאות כאן.

שימו לב: משתלמים להם מוגדר תאריך אחרון להגשה, מתבקשים שלא לדחות ההגשה מעבר ליום העבודה האחרון של החודש האחרון להגשה. הגשה מאוחרת, ולו ביום הראשון של החודש העוקב, עלולה לגרום לתשלום שכר לימוד לחודש נוסף (למשל כאשר המלגה הסתיימה או מסתימת בחודש האחרון להגשה), או לבעיות אחרות בהתאם למקרה. לעיתים קורה שועדת הבוחנים מאושרת רק בימים האחרונים לפני תאריך הסף. במידה שכך, יש לוודא בתאריך האחרון אם היא אושרה (זה רשום בתדפיס המשתלם כ"תאריך אישור בוחנים"), ואם כן, יש להגיש בזמן. אם הועדה טרם אושרה ביום האחרון להגשה, יש לפנות לירדנה לבירור. מומלץ לוודא שהועדה מאושרת לפחות חודש לפני ההגשה, ושבקשת אישור הועדה תועבר על ידי המנחה לירדנה לפחות חודשיים לפני ההגשה המיועדת.

אב טיפוס ללאטעך (LaTeX) ניתן למצוא כאן.

הגשת גרסה סופית של החיבור

לאחר אישור מעבר הבחינה יש להגיש גרסה סופית של החיבור (לספריה + גרסה אלקטרונית לאתר הפקולטה), ומילוי "טופס טיולים". ההגשה לספריה כוללת הגשה בתקליטור בצרוף הטופס הזה (התקליטור אינו תחליף להגשה האלקטרונית באתר הפקולטה).

האישור הסופי לבית הספר ללימודי מוסמכים ניתן בספרית הפקולטה. על מנת לקבלו יש לבצע את הפעולות הבאות:

 1. להכין קובץ PDF זהה לעותק המודפס של החיבור (מלא, כולל התקציר העברי ודפי הכותרת)
  1. לטעון אותו לאתר הפקולטה, וגם
  2. לצרוב אותו על תקליטור (PDF, בקובץ אחד)
  3. להדפיס אותו בשני עותקים כרוכים - להפניה לשכפול נא לפנות לאסתר
 2. למלא "טופס טיולים" של הפקולטה, כולל החתמה של כל בעלי התפקידים המצוינים בו (ראה בדף הטפסים)
 3. למלא את הטופס הנלווה להגשת החיבור, כולל החתמה של המנחה ואישור פרסום החיבור
 4. לגשת לספרית הפקולטה, ושם
  1. לסגור את חשבון הקורא בספריה המרכזית
  2. למסור את טופס הטיולים הפקולטי
  3. למסור את הטופס הנלווה להגשת החיבור
  4. למסור את התקליטור באריזה קשיחה, ואת שני העותקים המודפסים של החיבור
  5. להחתים את האישור לבית הספר
 5. סטודנט שעמד בבחינת הגמר ונדרש לבצע תיקונים בחיבור, יגיש יחד עם אישור המנחה/בוחנים, רשימה של התיקונים שבוצעו לאחר הבחינה. רשימת התיקונים תוגש למדור שלבי גמר כשהיא חתומה על ידי המנחה/בוחנים ומצורפת לאישור על ביצוע התיקונים.

קבלת התואר

טקס קבלת התעודה מתקיים בחודש מאי או יוני, ובתנאי שכל הפעולות המנהליות נסתימו לפני תאריך סף שחל לקראת סוף חודש מרץ (אחרת תנתן התעודה בטקס של השנה הבאה).