How to register to courses?

הרישום למקצועות מתבצע על ידי מילוי טופס הרשמה שניתן לקבל אצל ירדנה לקראת תחילת כל סמסטר. קביעת המקצועות נעשית בתאום עם המנחה הקבוע או הארעי, שחותם על הטופס. את הטופס המלא יש למסור לירדנה. את הרישום יש לקיים עד תחילת הסמסטר, אולם מקובל בפקולטה לאפשר את הרישום כשבוע וחצי אחר כך כדי שאפשר יהיה לבקר בשעורים לפני ההרשמה. בכל מקרה ניתן לשנות ההרשמה עד סוף מועד השינויים (כשלושה או ארבעה שבועות מתחילת הסמסטר - ניתן לברר התאריך האחרון לשינויים אצל ירדנה).

ככלל, ניתן להרשם למקצועות לימודי מוסמכים של מדעי המחשב (236xxx ו-238xxx). ניתן באישור המרכז להרשם למקצועות לימודי מוסמכים מפקולטות אחרות, בפרט כאשר נושא המקצוע קשור לנושא המחקר (הנוכחי או הצפוי) של המשתלם. בכל מקרה לא יאושרו מקצועות השייכים למסלול ה-MBA של תעשיה וניהול ומקצועות חובה בסיסיים לתואר ראשון של מדעי המחשב.

משתלמים למגיסטר בוגרי תואר ראשון תלת שנתי יכולים (באישור המרכז) ללמוד עד 6 נקודות מתוך 36 הנקודות הנדרשות ממקצועות תואר ראשון (234xxx) - על בוגרי תואר תלת שנתי ללמוד את 18 הנקודות הראשונות מרשימות המקצועות כפי המתואר בקטלוג לימודי מוסמכים הפקולטי. משתלמים בוגרי תואר ארבע שנתי נדרשים ללמוד 18 נקודות מוסמכים. על משתלם למגיסטר ללמוד 6 נקודות לאחר אישור הצעת המחקר (אך ניתן ללמוד נקודות אלה קודם לכן בתאום מוקדם עם המנחה המיועד).

החל מסמסטר א' בתש"ע דוקטורנטים נדרשים ללמוד: - קורסים למוסמכים (או משותפים הסמכה\מוסמכים) בהיקף של 12 נקודות לפחות. - סטודנטים במסלול הישיר לדוקטורט ידרשו ל- 6 נקודות יותר מדרישת הנקודות שלהם למגיסטר.

הערה: על מנת לעבור לדרישה החדשה – סטודנטים שהחלו את לימודיהם חייבים להיות במצב תקין ברגע המעבר מבחינת חובת הקורסים לפי הדרישה הקודמת.

במקרים מיוחדים ניתן ללמוד מקצועות באוניברסיטאות אחרות או בחו"ל. לצורך כך יש לפנות למרכז.

ציון המעבר לתלמידי מוסמכים הינו 65 (במקום 55 לתלמידי הסמכה). ככלל, מצופה מתלמידי מוסמכים לקבל ציונים גבוהים במקצועות משמעותיים. קבלת ציונים גבוהים מאד במקצועות ''קלים`` עשויה שלא להלקח בחשבון במקרים מסוימים (כגון לצורך החלטה על הצטיינות או פרסים).

הערות נוספות

  • כל המקצועות אליהן נרשם תלמיד מוסמכים (כולל מקצועות מוסמכים, משותפים, והסמכה) ימולאו על גבי הטופס, שיאושר על ידי התלמיד והמנחה (או המנחה הארעי), וימסר לירדנה על פי המועדים שהוזכרו לעיל, או כפי שיפורסם מפעם לפעם. יש למסור את הטופס ולהחתים את המנחה גם אם לא נרשמים לשום מקצוע.
  • כל רישום למקצוע מחייב לפי הנהלים אישור מרכז לימודי מוסמכים. בפרט, מקצועות 234xxx (פרט לממ"ס) ומקצועות מפקולטות אחרות יאושרו ויקלטו במערכות המיחשוב רק באישורו של המרכז.
  • אין ציוני עובר/נכשל בלימודי מוסמכים (פרט למקצועות שכך אושרו מראש בקטלוג, אם בכלל יש כאלה), אלא רק ציונים מאוניים. לא ניתן לקבל ציוני עובר/נכשל אפילו באישור מיוחד.