Recongnition in courses from prior studies

ניתן באישור המרכז לקבל הכרה במספר מוגבל של מקצועות שנלמדו בלימודים קודמים בטכניון או באוניברסיטאות, ולא נכללו באותו התואר. תנאי ראשוני הוא קבלת ציונים גבוהים במקצועות הללו. הכרה במקצועות מאוניברסיטאות אחרות דורשת קיום קורס דומה בפקולטה. בכל מקרה יוכרו רק מקצועות מוסמכים (236xxx). בקשת ההכרה תוגש לירדנה כסמסטר או שניים אחרי תחילת הלימודים, לאחר שהתקבלו ציונים טובים במקצועות תואר שני. ניתן להתיעץ מראש עם ירדנה או עם המרכז, למשל אם מתלבטים איזה מקצועות לשמור לצורך כך, כשסוגרים את התואר הראשון.