Computer and email accounts

סוגי החשבונות

כל משתלם מקבל שלושה חשבונות מחשב:
  1. חשבון מחשב טכניוני על מחשב tx (או בשמו האחר techunix) - מקנה כתובת דואל מהצורה usernametechnion.ac.il.
  2. חשבון מחשב פקולטי על מחשב csd - מקנה כתובת דואל מהצורה usernamecs.technion.ac.il.
  3. חשבון מחשב פקולטי על מחשבי Windows.

חובה עליכם לפתוח את כל החשבונות הללו, ולקרא דואל בשני חשבונות הדואל. ניתן לבצע forward של דואל מאחד מהם לשני, או למקומות אחרים.

הנחיות לפתיחת החשבונות

יש לפתוח את החשבון הטכניוני על פי ההנחיות שקיבלתם עם קבלתכם ללימודים, שם תוכלו לבחור את שם המשתמש. פתיחת החשבון הטכניוני נעשית ב-http://tx.technion.ac.il/cc-account.

שני החשבונות האחרים יפתחו לקראת תחילת לימודיכם עם אותו שם משתמש כמו החשבון הטכניוני. קבלת הסיסמאות שלהם תיעשה אצל ירדנה, שתתן לכם את פרטי החשבון והסיסמא ההתחלתית, ותחתים אותכם על טופס פתיחת חשבון אישי ממוחשב.

מידע נוסף

חדר 444 בפקולטה הינו חדר כללי המיועד לעבודת משתלמים לתארים גבוהים שאין להם חדר בפקולטה, או לחילופין שהמחשב שלהם התקלקל. בחדר זה מצויים סורק וצורב. מפתח לחדר ניתן לקבל מאחראי בנין, חדר 203, טלפון 4355.

בכל בקשות לגבי משרד ו/או ציודים יש לפנות לעוזרת המנהל יהודית תמרי, חדר 536.

בכל בקשות/בעיות בנושאי מחשוב יש לפתוח תקלה במערך ה-helpdesk הפקולטי הנמצא תחת דף הפקולטה http://helpdesk.cs.technion.ac.il/. בכל בקשות/בעיות בנושאי מחשוב בחשבון הטכניוני יש לפנות ל-helpdesk הטכניוני: http://helpdesk.technion.ac.il/.